Lan 5CT HO – NFT Lan Đột Biến – Mutant Orchid – (PDMO-V0004)