Lan Phi Điệp 5CT – NFT Lan Đột Biến – Mutant Orchid – (PDMO-V0010)